Emlak Vergisi Hesaplama ve Ödeme 2014

Emlak Vergisi Hesaplama ve Ödeme 2014:

2014 emlak vergilerindeki artış sadece tek taraflı olmadı.Bu artış,sa­de­ce evi olan­la­ra de­ğil.Dük­ka­nı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­la­ra da sıçradı.

2014 emlak vergilerindeki artış neden kaynaklanıyor? Ev­le­rin ver­gi ar­tı­şın­da “ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı” esas alı­nı­yor. 2013’te oran “yüz­de 7.80” idi. Ver­gi­ler de bu oran­da art­tı.
2014 dam­ga ver­gi­si, harç, ce­za­lar vs. için uy­gu­la­na­cak oran ise, yüz­de 3.93 ola­rak açık­lan­dı. Bir­çok ga­ze­te­de “2014’te ev­le­rin ver­gi­si de yüz­de 3.93 ora­nın­da ar­ta­cak” di­ye ha­ber­ler çık­tı.Oy­sa bu doğ­ru de­ğil­di!
DOĞ­RU­SU NE?
2014 ver­gi­le­ri öy­le 3.93 fa­lan de­ğil, cid­di oran­da ar­ta­cak­tı. Em­lak ver­gi­si­ne esas ar­sa m2 be­del­le­ri, 4 yıl­da bir ye­ni­den be­lir­le­ni­yor­du.
“Ver­gi­ler yüz­de şu ka­dar ar­ta­cak” di­ye­mi­yo­ruz. Çün­kü il ve il­çe­le­re gö­re, cad­de ve so­kak­la­ra gö­re, ye­ni “ar­sa be­del­le­ri” tes­pit edil­di. Bun­la­rın her bi­ri di­ğe­rin­den fark­lı.
Ba­zı be­le­di­ye­ler, ar­sa m2 be­del­le­rin­de, yüz­de 200-300 hat­ta 400 ar­tı­rım yap­tı.
Ba­zı­la­rı ise enf­las­yo­nu esas al­dı. Bir kıs­mı da enf­las­yo­nun bi­raz üze­rin­de ve­ya 20-30 pu­an üze­rin­de ar­tış yap­tı.

AR­SA DE­ĞE­Rİ ÖNEM­Lİ

Di­ye­cek­si­niz ki; “Ar­sa de­ğe­ri ile ev de­ğe­ri­nin ne il­gi­si var?”
Ol­maz olur mu?
Her evin, bü­ro­nun, dük­ka­nın:
1. Bi­na de­ğe­ri var.
2. Ar­sa pa­yı de­ğe­ri var.
İki­si­nin top­la­mı, evin, bü­ro­nun ya da dük­ka­nın em­lak ver­gi­si de­ğe­ri­ni ve­ri­yor.
Özel­lik­le, ar­sa pa­yı bü­yük olan da­ire­ler­de, ar­sa de­ğe­rin­den do­la­yı cid­di ver­gi ar­tı­şı ola­cak.
Kı­yas­la­ma­nız için yan ta­raf­ta­ki tab­lo­da, üç bü­yük il­de­ki ar­sa de­ğer­le­ri­ne, 2010 yı­lı ile kı­yas­la­ma­lı ola­rak yer ver­dik. Gör­dü­ğü­nüz gi­bi, 2014’te ba­zı il­ler­de “Em­lak ver­gi­si şo­ku” var.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar